Oscars 2013: Captain Kirk Crashes Seth MacFarlane's jokes